تبلیغات
ایرانیان - متن قرارداد تالبوت
ایرانیان
چو ایران مباشد تن من مباد

 

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                 

                                                                         

  صورت فرمان امتیاز تنباكو و تتن منوپل خرید و فروش و ساختن در داخل یا خارج - كل تتن و تنباكوئی كه در ممالك محروسه به عمل آورده می شود تا انقضای مدت پنجاه سال از تاریخ امضاء این انحصارنامه به ماژور تالبوت و به شركاء مشارالیه مشروط به شرایط آتی واگذار فرمودیم:

 فصل اول- صاحبان این امتیازنامه همه ساله مبلغ پانزده هزار لیره انگلیسی به خزانه عامره اعلی كارسازی خواهند نمود اعم از اینكه از این كار نفع ببرند یا ضرر، این پول هر ساله در پنج ماه از سال گذشته، پرداخته می شود.

فصل دویم- فقط محض تعیین از تنباكو و تتنی كه در ممالك محروسه به عمل آورده می شود صاحبان این امتیاز ثبت از زارعی كه می خواهد عمل زراعت این امتیاز را بكند نگاه خواهند داشت و دولت علیه به حكام محلیه حكم اكیدی خواهد فرمود كه زارعین تنباكو و تتن را مجبور به دادن ثبت نمایند و اذن و اجازه نامچه از برای فروش و معامله و غیره تتن و تنباكو و سیگار و انفیه و غیره حق خالص صاحبان این امتیاز است و احدی جز صاحبان این امتیازنامه حق صدور اجازه نامجات مزبوره ندارند و نخواهند داشت. اصناف تتن و تنباكو فروش كه مشغول این حرفت اند در كسب و معاملات داخله خود برقرار خواهند بود مشروط به داشتن اجازه نامه كه دارنده امتیاز خواهد بود.

فصل سیم- بعد از وضع جمیع مخارج متعلق به این عمل و تقسیم صدی پنج سرمایه خودشان بین صاحبان این امتیاز یك ربع منافع باقیمانده سال بسال تسلیم خزانه عامره اعلی خواهند نمود و دولت ایران حق وارسی به دفاتر هر ساله آنها خواهد داشت.

فصل چهارم- جمیع اسباب كارخانه و ملزومات این كار كه صاحبان این امتیاز داخل ممالك محروسه می آورند از جمیع عوارضات گمركی و غیره آزاد خواهد بود.

فصل پنجم- حمل و نقل تتن و تنباكو در ممالك محروسه بلااجازه صاحبان این امتیاز ممنوع است، مگر آنچه كه مسافرین برای استعمال یومیه خودشان همراه داشته باشند.

فصل ششم- صاحبان این امتیاز باید جمیع تتن و تنباكوئی كه در ممالك محروسه به عمل آورده می شود ابتیاع و در عوض آن نقد كارسازی نمایند تا آن درجه كه قابل استعمال باشد باید تمام تنباكو و غیرها كه فعلاً موجود است ابتیاع نمایند. قیمت كه باید به عمل آورنده یا مالك داده شود دوستانه بین عمل آورنده یا مالك و صاحبان این امتیاز قرار خواهد شد، ولی در صورت عدم رضایت طرفین به حكمیت مرضی الطرفین رجوع خواهد شد و حكم قطعی مجری خواهد شد.

فصل هفتم- دولت علیه متقبل می شود كه به هیچ وجه علاوه و اجازه بر مالیات و عوارض و رسوم گمركات حالیه درباره تتن و تنباكو و سیگار و سیگارت و انفیه تا انقضای مدت پنجاه سال از تاریخ امضای این امتیازنامه ننمایند. همچنین دارنده امتیاز و شركای او متعهدند كه تمام رسوماتی كه بالفعل از تنباكو عاید دولت علیه ایران می شود كماكان عاید گردد.

فصل هشتم- هر كس یا كسانی كه بخواهند از این فصل گریزی اختیار نمایند مورد سیاسات و مجازات دولت خواهند شد و هر كس یا كسانی كه در پیش آنها خفیةً تنباكو و تتن و غیره به جهت فروش پیدا بشود نیز به جریمه و سیاست سخت دولت گرفتار خواهند شد. دولت علیه حمایت و تقویت صریح هر چه تمام تر خود را درباره جمیع عمال صاحبان این امتیاز مرعی خواهند نمود و صاحبان این امتیاز تعهد می نمایند كه به هیچ وجه از حقوق خود موافق این اختیارنامچه تجاوز ننمایند.

فصل نهم- صاحبان این امتیاز مختار خواهند بود تمام حقوق یا امتیازات و یا تعهدات و غیره خود را به هر كس یا كسانی كه میل دارند منتقل نمایند، ولی قبل از وقت به اولیای دولت علیه اطلاع خواهند داد.

فصل دهم- عمل آورنده یا مالك تتن و تنباكو هر وقت تتن یا تنباكوی خود را حاصل نمود باید خود به نزدیك ترین وكیل صاحبان این امتیاز اطلاع بدهد كه حاصل ایشان به چه مقدار است تا اینكه صاحبان این امتیازنامه بتوانند تعهدات مقرره فوق را در فصل ششم بموقع اجرا گذارند و آن را به زودی ابتیاع نمایند.

فصل یازدهم- صاحبان این امتیاز حق نخواهند داشت اراضی ابتیاع نمایند، مگر به اندازه لزوم اجرای این امتیازنامه به جهت انبار و مورد لزوم آن.

فصل دوازدهم- زارعین بر طبق تفصیل شروطات كه از جانب صاحبان این امتیاز به همراهی دولت مقرر می شود و محق می باشند به اندازه فی برای حاصل خود پیشكی به آنها داده شود.

فصل سیزدهم- اگر از تاریخ امضاء این امتیازنامه تا انقضاء مدت یك سال كمپانی اجزای آن تشكیل نشود و شروع به كار نشود این امتیازنامه از درجه اعتبار ساقط و باطل خواهد شد، مگر این كه جنگ یا امثال آن كه مانع تشكیل كمپانی باشد واقع شود.

فصل چهاردهم- در صورت وقوع اختلاف مابین دولت علیه ایران و صاحبان امتیاز، آن اختلاف رجوع به حكمیت مرضی الطرفین خواهد شد و در صورت عدم امكان رضایت طرفین حكم اختلاف را رجوع به حكمیت قطعی حكمی به تعیین یكی از نمایندگان دولت آمریك یا آلمان یا اطریش مقیم طهران خواهد شد.

فصل پانزدهم- این امتیازنامه به دو نسخه فیمابین دولت علیه ایران و ماژور تالبوت به امضاء اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و ثبت وزارت امور خارجه مبادله شده و مضمون فارسی آن محل اعتنا خواهد شد. به تاریخ بیست و هفتم شهر رجب المرجب سنه یك هزار و سیصد و هفت، مطابق بیستم مارس سنه یك هزار و هشتصد و نود مسیحی.

 

 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1389/03/20 توسط مهدی آرا