تبلیغات
ایرانیان - نامه هیتلر به رضا خان
ایرانیان
چو ایران مباشد تن من مباد

   به           

اعلی حضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی
از آن اعلی حضرت خواهشمندم به مناسبت نوروز
صمیمی ترین تبریکات و ادعیه ام 5487را برای ترقی و تعالی کشور ایران قبول فرمایند .
آدلف هیتلر

 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1389/04/23 توسط مهدی آرا