تبلیغات
ایرانیان - مدعیان دروغین در زمان ظهور
ایرانیان
چو ایران مباشد تن من مباد

مدعیان دروغین در زمان ظهور

 

 هیچ تردیدی وجود ندارد که وی ظهور خواهد کرد؛ چرا که پیغمبر(ص) ظهور وی را بشارت داده و علایم آن را ذکر کرده, اما زمان ظهور او معلوم نیست. آنچه شیخ می‌گوید, یعنی اینکه عصر ظهور صاحب‌الزمان فرا رسیده است، فکر بسیار کسانی را که از خود چنین رأی دارند، مشوش کرده و مشوش خواهد کرد. آنان گویند که ما صاحب‌الزمانیم و علاماتی که درباره اونکته: «ای درویش! پیش‌گویی شده است, همه برای ما ظاهر خواهد شد. باری, این علامت ظاهر نشده است. آنان در این نومیدی مرده­اند، و بسیاری از دیگران خواهند آمد، و در نومیدی خواهند مرد».[15]

«ای درویش! شیخ هر چه فرماید, از سر دید فرماید؛ اما بسیار کس به این سخن زیان کردند و می‌کنند و بسیار کس سرگردان شدند و می‌شوند. مراد من از این سخن، آن است که من در عمر خود چندین کس را در خراسان و کرمان و پارس دیدم که این دعوی کردند که این صاحب‌الزمان که خبر داده‌اند ماییم و این احوال که خبر داده‌اند، بر ما ظاهر شد و نشد. و در این حسرت مردند، و بسیار کسِ دیگر آیند و این دعوی کنند و در این حسرت میرند».
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1389/06/23 توسط مهدی آرا