تبلیغات
ایرانیان - ایرانیان با راهیان نور
ایرانیان
چو ایران مباشد تن من مباد

        اطلاعیه                                                        اطلاعیه

 

ایرنیان بار دیگر برای یاد شهدا به راهیان نور خواهند رفت.

اگر مشتاقی با ما همراه باش تو میتونی برای ثبت نام به

پایه گاه های بسیج تمام کشور مراجعه کنی

فقط حواست به تاریخ باشه تا این موقعیت از دست نره

اطلا عیه                                                          اطلاعیه

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1389/12/10 توسط مهدی آرا